Yhdistys

Tietoa 65Hz ry:stä….

…tulee tähän.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on 65Hz ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.5.2023.

 1. Rekisterinpitäjä
  65Hz ry, Hämeenlinnankatu 8 h 59, 65350 Vaasa
  info@65Hz.fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Jussi Pernaa, info@65Hz.fi
 3. Rekisterin nimi
  Yhdistyksen jäsenlista
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – Henkilön suostumus tietojensa tallentamiseen yhdistyksen toiminnan kannalta välttämättömiin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen toiminnassa, järjestelmien käyttöoikeuksien hallinta, AYY:n jäsenmäärälaskelmien toteuttaminen, kulkulupien myöntäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, varsinainen-/kannatusjäsenasema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinkunta. Tietoja säilytetään henkilön jäsenyyden ajan.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja liittymislomakkeesta.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
  ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä niitä julkaista muita käyttötarkoituksia varten. Tietoja säilytetään ja käsitellään EU:n alueella.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kohtuullisessa ajassa.
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).